Üzletszabályzat

amely létrejött a jegy.csokonaiszinhaz.hu címen értékesített jegyek és bérletek megvásárlása tárgyában

a Rendezvényszervező és webdomaint biztosító (továbbiakban Rendezvényszervező)
Neve: CSOKONAI SZÍNHÁZ
Címe: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 1. sz.
Adószáma: 15460943-2-09
Webdomain neve: jegy.csokonaiszinhaz.hu

és

a Szolgáltató és Rendszerüzemeltető (továbbiakban Szolgáltató/Eladó)
Neve: Jegymester Kft.
Címe: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.
Adószáma: 12033791-2-42
Cégjegyzékszáma:01-09-369537

és

a Vevő
Az internetes jegyértékesítő rendszeren a megvásárolni kívánt jegy/bérlet/termék/szolgáltatás értékét online fizetési szolgáltatással kiegyenlítő természetes vagy jogi személy

között.

 1. Általános rendelkezések

Jelen szerződéssel Szolgáltató biztosítja Rendezvényszervező részére Rendezvényszervező saját használatú webdomain címén a Jegymester Jegyértékesítő Rendszer (továbbiakban JER) használati jogát a jelen Üzletszabályzatban rögzített feltételek szerint, amely a Rendezvényszervező által szervezett és lebonyolított rendezvényekre, továbbá kapcsolt termékekre és szolgáltatásokra történő online jegyvásárlás céljából jött létre.

Felek megállapodnak abban, hogy a meghirdetett rendezvények lebonyolítása, továbbá kapcsolódó termékek/szolgáltatások biztosítása a Rendezvényszervező kötelezettsége, a Szolgáltató a JER-en keresztül a rendezvényekre szóló jegyek/bérletek, valamint kapcsolt termékek/szolgáltatások megvásárlásának lehetőségét biztosítja Vevő számára. A rendezvények lebonyolításáért, tartalmáért és minőségéért, továbbá a kapcsolt termékek/szolgáltatások minőségéért Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

Rendezvényszervező által biztosított webdomainen, a www.jegy.csokonaiszinhaz.hu oldalon, a megvásárolni kívánt jegy/ bérlet/termék/szolgáltatás, valamint az online fizetési szolgáltató kiválasztásával és a vásárlás értékének kiegyenlítésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint szerződés jön létre Szolgáltató, mint Eladó és a vásárlás értékét kiegyenlítő Vevő között, a nyelv-választástól függően magyar vagy angol nyelven. Vevő regisztrációt követően, a vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit. A Vevő a weboldalon történő regisztrációval adatainak a Rendezvényszervező és az Eladó általi kezeléséhez a Rendezvényszervező adatvédelmi szabályzatában, és a Szolgáltató/Eladó adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint hozzájárul.

A Vevő a weboldalon történő regisztrációval kifejezetten elismeri, hogy

• a Rendezvényszervező és az Eladó megfelelően tájékoztatta az adatkezelési tájékoztatójának elérhetőségéről, és

• az adatkezelési tájékoztatót a weboldalon történő regisztrációt megelőzően elolvasta, az abban foglaltakat megértette.

A Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azon személyes adatai kezeléséhez, amelyet az Eladó és a Rendezvényszervező az adatkezelési tájékoztató szerint hozzájárulás jogalap alapján kezel.

A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött e-mail igazolja.

2. A szerződés tárgya

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek, bérletek, termékek, szolgáltatások melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldal(ak)on ismerhetők meg.

3. Szerződő felek azonosítása

Eladó kizárólag a www.jegy.csokonaiszinhaz.hu oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint és a felkínált online fizetési szolgáltató valamelyikének kiválasztásával megvásárolt jegyekért, bérletekért, termékekért felel.

Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek a regisztráció során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani, de ezt a sikeres regisztráció után is bármikor megteheti, a Felhasználói sarok menüpont alatt. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

4. Vételár, felszámított díjak

A jegyek és bérletek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételáron felül Vevőnek a következő díjakat kell megfizetnie a jegyértékesítési szolgáltatás ellenértékeként:

 • E-díj: A rendszer használatának alapdíja, jegyenként/bérletenként/termékenként felszámított összeg. Tartalmazza az elektronikus jegyértékesítő rendszer használatát, az e-jegy, e-bérlet, e-számla előállításának költségét. Jegycsere esetén a csereként kapott új jegyekre is van e-díj, kivéve, ha a lecserélt jegyek elmaradó vagy megváltozott eseményre szólnak, és azok vásárlása a műsorváltozás meghirdetése előtt történt. Ebben az esetben minden lecserélt jegy után egy cserejegy e-díjmentes lesz. Ebben az esetben minden lecserélt jegy után egy cserejegy e-díjmentes lesz. Az e-díj mértéke 1000 forintig bruttó 199,-Ft, 1000 forinttól bruttó 399,-Ft.

Esetleges visszaváltás, műsorváltozás esetén a fent felsorolt díjak összegét Vevő nem kapja vissza.

5. Fizetési feltételek

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladó által felkínált, vele szerződésben álló online fizetési szolgáltatókon keresztül történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért Eladó nem tud felelősséget vállalni. Eladó jegyértékesítő rendszere automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével, illetve az egyes tranzakcióknak a honlap Felhasználói sarok/Tranzakciók menüpontjában való megjelenítésével igazolja az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli.

Vevő a vásárlás végén e-jegyet kap.

A vásárlás menetéről részletes leírást talál a Gyakran Ismételt Kérdések (GY.I.K.) menüpontban

6. E-jegyek (saját nyomtatású jegyek)

Vevő az e-jegyeket a sikeres vásárlást követően saját maga kinyomtathatja vagy bemutathatja azt saját elektronikus eszközén (mobiltelefon, tablet stb.) A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód olvasható.

Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért való felelősség kizárólag a Vevőt terheli.

7. Számlaadás

Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mailcímre.

Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatók.

Az elektronikus számla PDF formátumú, Eladó által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

A számla belépésre nem jogosít.

8. Jegycsere

Jegycsere a webáruházban kizárólag elmaradó előadás esetén lehetséges, illetve olyan kivételes esetekben, amikor azt a Rendezvényszervező engedélyezi. Egy jegy/bérlet kizárólag egyszer cserélhető.

A Rendezvényszervező az előadásaira, rendezvényeire megvásárolt jegyeket és bérleteket nem váltja vissza, nem cseréli be. Ez alól a következő esetek képezhetnek kivételt: műsorváltozás (kivéve bérletek), a Rendezvényszervező oldalán felmerülő ok miatt véglegesen elmaradt előadás, rendezvény, vis major helyzetek.

Amennyiben az előadás, rendezvény a Rendezvényszervező által véglegesen lemondásra kerül, a jegyek a www.csokonaiszinhaz.hu és/vagy a www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapon közzétett közleményben foglaltak szerint válthatók vissza, vagy cserélhetők másik előadásra, rendezvényre a vásárlás helyén, az eredeti jegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett. Kivételt képez ez alól a Nagyerdei Szabadtéri Színpad, melynek véglegesen elmaradt előadásaira, rendezvényeire vonatkozó jegyek kizárólag az elmaradt előadást, rendezvényt követő naptól számított 5 munkanapon belül válthatók vissza, a Színház jegypénztárában. A Nagyerdei Szabadtéri Színpad rendezvényeire vonatkozó részletes feltételeket a https://www.nagyerdeiszabadteri.hu oldalon közzétett ESŐSZABÁLYZAT tartalmazza.

Amennyiben a Vevő magasabb értékű jegyet cserél alacsonyabb értékű jegyre cserél, úgy a különbözetet elveszíti. Ha jegyeit magasabb értékű jegyekre cseréli, akkor a különbözetet bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. Ha a jegyet már felhasználta vagy kicserélte, vagy ha letelt a cserére érvényes határidő, akkor a csere nem lehetséges.

9. Az elállás joga

Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

Az – 1. és 4. pontban ismertetett módon végrehajtott – vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a teljesítést megkezdje, illetve azt teljesítettnek tekintse (e-jegyek, valamint személyes átvétellel igényelt jegyek, bérletek, termékek esetében). Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy idősávra szól.

Kivétel: Általános rendelkezések 4-5. pont.

10. Adatvédelem

Az Eladó és a Rendezvényszervező az online regisztráció során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) előírásai szerint, bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek Vevő hozzájárulása nélkül semmilyen formában tovább nem adja. Vevő e-mailben kérheti adatai inaktiválását, vagy adatai megosztására vonatkozó hozzájárulásának törlését, melyet Eladó köteles megtenni és arról e-mailben visszaigazolást küldeni.

Jegymester Kft. - Adatkezelési tájékoztató
CSOKONAI SZÍNHÁZ – Adatkezelési tájékoztató

11. Panaszkezelés

Vevő e-mailben jelezheti problémáját az info@jegymester.hu e-mail címen magyar és angol nyelven. Eladó a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Eladó az info@jegymester.hu címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

12. Egyéb

  1. Eladó online jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára, foglalást sem telefonon, sem e-mailben nem tud elfogadni, továbbá a megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában (kivétel: ld. 8. pont).
  2. Eladó a webáruházában megvásárolható jegyeknek nem tulajdonosa, hanem viszonteladója. A webáruház kínálatában található rendezvények megvalósulása, megrendezése, elmaradása, valamint az azokkal kapcsolatos esetleges minőségi reklamációk kizárólag a Rendezvényszervező kompetenciája, azokért Eladó nem felel.
  3. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladónál megvásárolt belépőjegyen, bérleten szereplő produkció annak helyszínén csakis az arra érvényes belépőjegy vagy bérlet felmutatásával tekinthető meg. Amennyiben Vevő a helyszínen nem rendelkezik a vásárlását igazoló és a jegyátvételre/belépésre jogosító dokumentummal (elektronikus jeggyel vagy bérlettel), úgy a Rendezvényszervező nem köteles a Vevő számára a belépést biztosítani.
  4. A Rendezvényszervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja. Műsorváltozás esetén, illetve amennyiben az előadás elmarad, a jegycserét, illetve a visszaváltást Eladó a Rendezvényszervező feltételei szerint biztosítja.
  5. Egyedi visszaváltás és jegycsere az előzetesen meghirdetett időpontban megtartott előadás/rendezvény esetén speciális helyzetre, így nem kizárólag, de például a koronavírus-helyzetre való hivatkozással a visszaváltást vagy jegycserét Eladó csak és kizárólag akkor biztosítja az előzetesen meghirdetett időpontban megtartott előadás/rendezvény esetén , ha azt Eladónak a jegyeket/bérleteket kibocsátó intézmény vagy gazdasági társaság, azaz a Rendezvényszervező azt külön engedélyezi. A Rendezvényszervező által egyedileg engedélyeztett visszaváltás esetén a Vevő által fizetendő visszaváltás kezelési költsége a jegyár 10%-a, továbbá az ilyen visszaváltási tranzakcióra is érvényes az üzletszabályzat 4. pontja, melynek értelmében Vevő a felszámított egyéb díjat (e-díj, kezelési költség, fizetési szolgáltatók költsége, tranzakciós díj) nem kapja vissza.
  6. Eladó a Gyakori kérdések menüpontban részletes leírást ad Vevő számára a weboldal használatával és az online értékesítés menetével kapcsolatban.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Utolsó változás kelte: 2023. október 10.