A CSOKONAI SZÍNHÁZ ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

TARTALOMJEGYZÉK

I. Az adatkezelési tájékoztató célja.

II. Általános információk.

1. Az adatkezelő adatai:

2. Fogalmak:

III. Az Adatkezelő által folytatott egyes adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatás.

1. Szerződéses partnerekkel kapcsolatos adatkezelések

2. Jegy- és bérletértékesítéssel kapcsolatos adatkezelések

3. A honlap működtetésével összefüggő és a honlapon történő egyéb adatkezelések

4. A Színház által meghirdetett nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

5. Nyilvános rendezvényeken készített fénykép, illetve videófelvételekkel kapcsolatos adatkezelés

6. A munkaviszony létesítésével, önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

7. Online kérdőívek, űrlapok, a Színház által szervezett online eseményekre történő regisztráció

8. Érdeklődői adatbázissal, valamint a hibás címre érkezett, ún. „eltévedt levelekkel” kapcsolatos (e-mailen keresztül vagy postai levél útján megvalósuló) adatkezelések:

IV. Az Érintett jogai

1. Tájékoztatáshoz való jog és az Érintett hozzáférési joga

2. A kezelt adatok helyesbítéséhez, illetve módosításához való jog

3. Személyes adatok törlése iránti kérelem

4. Személyes adatok kezelésének korlátozása

5. Adathordozhatósághoz való jog

6. Tiltakozáshoz való jog

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

8. Visszavonás joga

9. Jogérvényesítés, panaszhoz való jog, bírósághoz fordulás joga

10. Eljárás az Érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatosan, határidők

V. Záró rendelkezések.


I. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Csokonai Színház nevében ( a továbbiakban: Színház/Adatkezelő) ezúton tájékoztatjuk az általunk nyújtott szolgáltatásokat igénybevevőkkel, honlapunk működésével, az általunk kötött szerződések partnereinek adataival, rendezvényeink látogatóival, a részünkre önéletrajzot benyújtókkal, a velünk bármely módon kapcsolatba lépő természetes személyekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése és védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről.

Elkötelezettek vagyunk az általunk kezelt személyes adatok védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak.

Törekszünk rá, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

- személyes adatok kezelésére csak meghatározott célból kerül sor,

- az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak,

- a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes,

- az adatok pontosak, teljesek és időszerűek,

- ha az Érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az Érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen,

- az Érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

II. Általános információk

1. Az adatkezelő adatai:

Név: Csokonai Színház

Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 1. szám

Törzskönyvi azonosító száma: 460947

Adószáma: 15460943-2-09

Képviseli: Gemza Péter igazgató

E-mail: igazgatoi.titkarsag@csokonaiszinhaz.hu

Telefonszám: +36 (52) 249 076

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@csokonaiszinhaz.hu

A Színház a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött költségvetési szerv. A Színház jogi személy.

2. Fogalmak:

érintett, felhasználó: jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában Érintett minden olyan személy, aki a Színházzal szerződéses vagy egyéb kapcsolatba lép, a www.csokonaiszinhaz.hu weboldalt meglátogatja, a honlap szolgáltatásait igénybe veszi, vagy a Színház Szervezési Részlegén, Jegypénztárában a Színház előadásaira személyesen jegyet/bérletet vásárol, a Színház által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, az által szervezett előadásokat, egyéb rendezvényeket látogatja, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kapcsolatot teremt a Színházzal.

személyes adat : azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatállomány : az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

adatkezelés : az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

harmadik fél: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

harmadik ország : minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

III. Az Adatkezelő által folytatott egyes adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatás

1. Szerződéses partnerekkel kapcsolatos adatkezelések

Alaptevékenységünk ellátása érdekében külsős közreműködőkkel, szolgáltatókkal, vállalkozókkal polgári jogi jogviszonyokat, szerződéseket (megbízási, illetve vállalkozási és egyéb szerződés) létesítünk.

A szerződésekhez kapcsolódó számlázási feladatok ellátása, a kifizetések és a kifizetésekhez tartozó feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ, mint adatfeldolgozó látja el, az igazgatási-gazdálkodási részlegünk munkavállalóinak közreműködésével.

A szerződésekhez kapcsolódó adatkezelések célja: Alapító okiratunkban meghatározott közfeladat ellátása, zavartalan működés biztosítása, a megkötött szerződés teljesítése, illetve a szerződéskötést megelőző lépések, szerződés előkészítése.

A szerződésekhez kapcsolódó adatkezelések jogalapja:

- szerződés teljesítéséig: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja); vagy

- szerződés kifizetésével kapcsolatos adózási, számlázási kötelezettségek : az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja); vagy

- szerződés teljesítését követően: az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja).

Érintettek köre: Minden természetes személy, akinek személyes adata a velünk kötött szerződésben megjelenik.

A szerződésekhez kapcsolódóan kezelt adatok köre:

- természetes személy esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, szem. ig. szám, lakcím, levelezési cím; adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel, bankszámlaszám, legmagasabb iskolai végzettséggel kapcsolatos adatok, telefonszám, e-mail cím.

- jogi személy esetén: a szerződő jogi személy képviseletében eljáró természetes személy és/vagy a kapcsolattartó természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe.

A kezelt adatok forrásai: Az Érintett adja meg, a szerződéskötéskor, a szerződés előkészítése érdekében tett lépések során.

Az adatkezelésbe bevont személyek, szervezetek, adatfeldolgozás, közös adatkezelés, adattovábbítás:

Adattovábbítás:

Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt., mint a POLISZ rendszer üzemeltetéséhez szükséges webtárhely szolgáltatója

Székhely: 1022 Budapest, Fillér u. 60. félemelet 2.

Cégjegyzékszám: 01-10-044829

Adószám: 12905115-2-41

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága

Cím: 4026 Debrecen, Hatvan u. 15.

Cégjegyzékszám: 01-10-044690

Adószám: 12751631-2-41

Adatfeldolgozás:

Számlázás, kifizetések:

Debreceni Intézményműködtető Központ, mint a gazdálkodási feladatok meghatározott körét ellátó szervezet

Székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/a.

Nyilvántartási szám: 813617

Adószám: 15813619-2-09

Informatikai rendszer, e-mail szerver - Linuxweb Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, a levelező-rendszerhez szükséges webtárhely szolgáltatója

Székhely: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28. szám

Cégjegyzékszám: 09-09-014362

Adószám: 14167544-2-09

A szerződésekhez kapcsolódó adatkezelések időtartama:

Iratkezelésre vonatkozó szabályok alapján maximum 10 év, ha jogszabály vagy támogatási szerződés ettől eltérően rendelkezik, akkor a jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott határidő.

Harmadik országba történő adattovábbítás: Nem történik.

2. Jegy- és bérletértékesítéssel kapcsolatos adatkezelések

A jegyértékesítéshez kapcsolódó adatkezelések célja:

Az előadásainkra szóló jegyek és bérletek értékesítése személyesen a jegypénztárunkban, vagy online történik.

Az online jegyértékesítés a Jegymester Kft. által működtetett elektronikus rendszerben történik: vagy az Adatkezelő megbízásából, a www.jegy.csokonaiszinhaz.hu oldalon, a Jegymester Kft. által üzemeltetett webáruházban, vagy a Jegymester Kft. által saját nevében üzemeltetett a www.jegymester.hu weboldalon történik. Az online értékesítés során a Jegymester Kft. a Színház viszonteladójaként jár el.

A www.jegy.csokonaiszinhaz.hu oldalon az értékesítés a Színház használatában lévő weboldalon történik, a Jegymester Kft. által a Színház javára létrehozott elektronikus értékesítési felületen. Ezen tevékenységhez kapcsolódó adatkezelések tekintetében a Jegymester Kft. és a Színház saját adatkezelési tevékenységeik tekintetében önálló adatkezelőnek minősülnek és a Színház az általa végzett adatkezelési műveletekhez a Jegymester Kft-t adatfeldolgozóként is igénybe veszi. A jegyvásárlásra irányuló szerződés elektronikusan, a Jegymester Kft., mint Eladó és az Érintett, mint Vevő között jön létre, az adatok a Jegymester Kft. szerverközpontjában elkülönítve tárolódnak.

A www.jegymester.hu oldalon történő online jegyértékesítés során a Jegymester Kft. önálló adatkezelőnek minősül, a szerződés a Jegymester Kft. mint Eladó és az Érintett, mint vevő között jön létre, az ezzel kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó információk megtalálhatók: a https://old.jegymester.hu/docs/Jegymester_Adatkezelesi_tajekoztato_20210316 linken. Az adatok a Jegymester Kft. szerverközpontjában elkülönítve tárolódnak.

A Jegymester Kft. a www.jegymester.hu oldalon saját nevében, a Színház javára történő értékesítési tevékenység során adatokat továbbít, illetve hozzáférést enged az informatikai rendszeréhez, a Színház, mint Adatkezelő részére abból a célból, hogy a Színház a nézőt a rendezvényre beléptesse, az előadást, rendezvényt lebonyolíthassa. A rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról az Adatkezelő közvetlenül értesíti a Jegymester Kft-t és engedélyezi a megváltott jegyek visszafoglalását.

A Színház, mint Adatkezelő jegypénztárában a személyes jegy-és bérletértékesítés szintén elektronikus felületen, a Jegymester Kft. által üzemeltetett elektronikus rendszerben történik.

Ehhez a tevékenységhez a Színház a Jegymester Kft-t adatfeldolgozóként veszi igénybe, ebben az esetben a szerződés a Színház, mint Eladó és az Érintett, mint Vevő között jön létre. Az adatok a Jegymester Kft. szerverközpontjában elkülönítve tárolódnak.

A jegy- és bérletvásárlás során megadott adatok kezelésének célja a megrendelt szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás a nézővel, értesítés az előadás körülményeinek esetleges változásáról, elmaradásáról, a vásárló előnyhöz juttatása, helyek fenntartása, számlakiállítás, fizetés lebonyolítása, kedvezmény biztosítása.

Ehhez szükséges az előadásokra és egyéb rendezvényekre jegyet és bérletet vásárlóknak a vásárlás során megadott, a vásárláshoz, számlázáshoz, fizetéshez, a jegy vagy bérlet Érintett részére történő eljuttatásához, illetve a választott előadás lemondásáról, változásáról szóló tájékoztatáshoz nélkülözhetetlen adatainak kezelése.

A jegy-és bérletvásárlók adatait partneradatokként kezeljük. Ennek célja a kapcsolattartás, valamint az ismételt vásárlás alkalmával történő könnyebb beazonosítás, esetleges kedvezmények biztosítása. A jegyértékesítésről csak az Érintett kérésére, a bérletértékesítésről minden alkalommal készül számla.

Az általunk nyújtott szolgáltatás fejlesztése érdekében elektronikus ügyfélkapcsolati rendszert is működtetünk, melyhez adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az értékesítés során keletkezett adatok e rendszerben is tárolódnak.

A jegypénztárban, személyesen történő jegyértékesítéshez kapcsolódóan kezelt adatok célja, köre:

Cél

Jogalap

név

kapcsolattartás

szerződés teljesítése, az előadás lebonyolításáig, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja;

a szerződés teljesítése után: közfeladat ellátása GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

számla kiállítása

jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja:

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §)

azonosítás

szerződés teljesítése, az előadás lebonyolításáig, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

közfeladat ellátása a szerződés teljesítése után GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

lakcím

kapcsolattartás

szerződés teljesítése, az előadás lebonyolításáig, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

közfeladat ellátása a szerződés teljesítése után GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

számla kiállítása

jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

azonosítás

szerződés teljesítése, az előadás lebonyolításáig, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

közfeladat ellátása a szerződés teljesítése után GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

kedvezményre jogosító igazolvány száma

kedvezmény biztosítása

szerződés teljesítése, az előadás lebonyolításáig, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

közfeladat ellátása a szerződés teljesítése után GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

számla kiállítása

jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §)

telefonszám

kapcsolattartás

szerződés teljesítése, az előadás lebonyolításáig, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

közfeladat ellátása a szerződés teljesítése után GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

e-mail cím

kapcsolattartás

szerződés teljesítése, az előadás lebonyolításáig, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

közfeladat ellátása a szerződés teljesítése után GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

partnerazonosító szám

azonosítás

szerződés teljesítése, az előadás lebonyolításáig, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

közfeladat ellátása a szerződés teljesítése után GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

értékesítési adatok

(mely előadásra, mikor, milyen jegyet, milyen bérletet, mely helyre, milyen értékben vásárolt)

közfeladat ellátása, kapcsolattartás, azonosítás a nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében

szerződés teljesítése, az előadás lebonyolításáig, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

számla kiállítása

jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

A www.jegy.csokonaiszinhaz.hu oldalon történő jegyértékesítéshez kapcsolódóan kezelt adatok köre:

Cél

Jogalap

név, partnerazonosító szám

a webáruházban történő vásárlás lehetővé tétele, kapcsolattartás, azonosítás a nyújtott szolgáltatás(szerződés) teljesítése érdekében, azonosítás

Az előadás lebonyolításáig:

a szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján;

közfeladat ellátása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján;

az előadás lebonyolítását követően:

az Érintett kifejezett, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján.

e-mail cím

a webáruházban történő biztonságos vásárlás lehetővé tétele, kapcsolattartás, azonosítás a nyújtott szolgáltatás(szerződés) teljesítése érdekében, regisztráció visszaigazolása

jelszó

lakcím

a webáruházban történő vásárlás lehetővé tétele a közfeladat ellátása érdekében

kapcsolattartás, azonosítás a nyújtott szolgáltatás (szerződés) teljesítése érdekében

értékesítési adatok

(mely előadásra, mikor, milyen jegyet, milyen bérletet, mely helyre, milyen értékben vásárolt)

a Színház alapfeladatának teljesítése, a webáruház működtetése

azonosítás, kapcsolattartás a nyújtott szolgáltatás(szerződés) teljesítése érdekében

marketing célú felhatalmazás esetén: név, e-mail cím

információk nyújtása az Érintett részére a Színház szolgáltatásairól

az Érintett kifejezett, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja

Jegyvásárlás, számlakiállítás esetén a szerződésen és jogszabályon alapuló adatkezelésnél az adatszolgáltatás elmaradása azzal járhat, hogy nem tudjuk értesíteni az előadás esetleges elmaradásáról, esetleges jegyvisszaváltásról, vagy a számla kiállítása nem lehetséges.

Érintettek köre: Akik a Színház előadásaira jegyet/bérletet vásárolnak személyesen vagy online.

A kezelt adatok forrásai : Az Érintett adja meg, vagy a Jegymester Kft. továbbítja az Adatkezelő részére.

Az adatkezelésbe bevont személyek, szervezetek, adatfeldolgozás, közös adatkezelés:

Az adattovábbítás címezettje:

Adatfeldolgozás:

Számlázás, kifizetések:

Debreceni Intézményműködtető Központ, mint a gazdálkodási feladatok meghatározott körét ellátó szervezet – önálló adatkezelő

Székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/a.

Nyilvántartási szám: 813617

Adószám: 15813619-2-09

Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt., mint a POLISZ rendszer üzemeltetéséhez szükséges webtárhely szolgáltatója

Székhely: 1022 Budapest, Fillér u. 60. félemelet 2.

Cégjegyzékszám: 01-10-044829

Adószám: 12905115-2-41

Az elektronikus jegyértékesítés a Jegymester Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 31. szám) által üzemeltett elektronikus jegyértékesítési rendszeren keresztül történik: www.jegymester.hu. A Jegymester Kft-t a jegy- és bérletértékesítési tevékenység vonatkozásában adatfeldolgozóként vesszük igénybe, vagy önálló adatkezelés történik. A Jegymester Kft. külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik, mely honlapján elérhető.

Jegymester Kft., mint a jegyértékesítő rendszert működtető szolgáltató

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 31. szám

Cégjegyzékszám: 01-09-369537

Adószám: 12033791-2-42

Webhely : https://www.jegymester.hu/

Adatfeldolgozóként vesszük igénybe a Crane Kft-t is, mint az általunk működtetett elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer üzemeltetőjét.

CRANE International Gazdasági és Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Crane Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Révész utca 27-29. szám

Webhely: https://www.crane.hu/

A jegyvásárláshoz kapcsolódó adatkezelések időtartama:

Jogalap

Időtartam

az Érintett hozzájárulása, mint jogalap esetén

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

a hozzájárulás visszavonásáig, regisztráció törlésééig

a szerződés teljesítése, mint jogalap esetén

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

az előadás lebonyolításáig

jogi kötelezettség teljesítése, mint jogalap esetén

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)

számla kiállításának évét követő 8 év, a számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény (Szvt.)169. §. (2) bekezdése alapján

közfeladat ellátása, mint jogalap esetén

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja)

a szerződés teljesítésének évét követő 5 év a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján

Harmadik országba történő adattovábbítás: a Crane Kft. rendszerén keresztül.

Főszabály szerint személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia) belül tároljuk vagy tároltatjuk. Amennyiben e területen kívülre továbbítanánk adatokat, akkor minden esetben biztosítjuk a GDPR V. fejezetében elvárt megfelelő védelmi szintet a személyes adatokra, az ott felsorolt és erre alkalmas megoldások valamelyike útján.

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én

( https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us- privacy-shield_en ).

3. A honlapok működtetésével összefüggő és a honlapokon történő egyéb adatkezelések

Közfeladatunk ellátása, tevékenységünk népszerűsítése céljából honlapokat működtetünk. A honlapjainkon nyújtunk információt műsortervünkről, előadásainkról, rendezvényeinkről, jegy- és bérletértékesítéssel kapcsolatos tevékenységünkről, művészeinkről.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Színház által működtetett alábbi honlapokra terjed ki:

www.csokonaiszinhaz.hu , www.jegy.csokonaiszinhaz.hu

www.nagyerdeiszabadteri.hu

3.1. A honlap működtetésével összefüggő adatkezelések

3.1.1. Statisztikai adatok

Az oldalakra történő belépéskor a webszerver automatikusan naplózza a honlap felhasználójának tevékenységét.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal − törvény által kötelezővé tett esetek kivételével − össze nem kapcsolhatók.

Az adatokhoz kizárólag a Színház, mint Adatkezelő és az Adatfeldolgozó fér hozzá.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő? biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Az adatokat felhasználhatjuk statisztikai célokra, hogy a honlap szolgáltatásait fejleszthessük. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja : az Adatkezelő internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználói szokások elemzése.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

IP cím

statisztikai célokra, azonosítást nem szolgál

Internetszolgáltató neve

statisztikai célokra, azonosítást nem szolgál

Megtekintett weblapok

statisztikai célokra, azonosítást nem szolgál

3.1.2. Cookie-k („Sütik”)

A cookie-k („Sütik”) feladata

A testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhetünk el, és a következő látogatáskor honlapjaink visszaolvassa azt. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Színház a honlapja látogatói számítógépén – ilyen irányú hozzájárulás esetén − adatokat tartalmazó file-t (cookie-t) helyezhet el. Az Érintett ezt a böngészője beállításaival megtilthatja. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

Az adatkezelés célja : a lehető legjobb felhasználói élmény biztosítása, a weboldal működésének hatékonyabbá tétele, a honlap egyes funkcióinak biztosítása, zavartalan működése, Színház részére információk gyűjtése a honlap szolgáltatásainak fejlesztése érdekében.

A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése érdekében. A weboldal látogatásával és a cookie beállítások elfogadásával vagy megtiltásával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a számítógépén tárolódjanak. A Felhasználó a böngészőprogramja segítségével is beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kkal kapcsolatos tevékenységet.

Cookie-beállítások a Chrome-ban:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Cookie-beállítások a Firefoxban: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Cookie-beállítások az Internet Explorerben: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Cookie-beállítások az Edge-ben: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

3.1.2.1. A honlapok működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k („sütik”)

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat, céljuk a megfelelő munkamenet („session” sütik), vagy a weboldal kinézetének, grafikai megjelenésének biztosítása. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez, grafikai megjelenéséhez. Ezek nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

3.1.2.2. Analitikai vagy teljesítményfigyelő cookie-k („sütik”)

Az Adatkezelő a Google Inc. („Google”) által működtetett Google Analytics sütijeit alkalmazza. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás információkat gyűjt azzal kapcsolatosan, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt.

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatot szolgáltatnak arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek a Felhasználót azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

Az általunk üzemeltetett weboldalakon a Google Inc. („Google”) által működtetett Google Analytics sütijeit alkalmazzuk. A Google Analytics a böngészőn keresztül kapott IP-címet névtelen (anonim) módon tárolja, és nem tudja összekapcsolni a Felhasználóval.

A sütik által létrehozott információkat (beleértve az Érintett rövidített IP-címét) a rendszer a Google USA-ban található szerverére továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kielemezze a honlap látogatójának weboldal-használatát, jelentéseket állítson össze a weboldalas tevékenységekről a weboldal üzemeltetője számára, illetve további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. A Google adott esetben harmadik félnek is továbbítja ezeket az információkat, amennyiben ezt törvény írja elő. A Google semmi esetre sem kapcsolja össze az Érintett IP-címét a Google egyéb adataival.

Az Érintett a böngészőjében egy ún. add-on modul telepítésével letilthatja adatainak Google Analytics általi használatát, a Google oldalán:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu

A cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés célja : Az adatot az Adatkezelő honlap működtetése céljából, a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.

Az adatkezelés jogalapja : a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja alapján az Érintett előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást az Érintett a honlapra történő belépést követően adja meg.

Érintettek köre: az Adatkezelő honlapjainak látogatói.

A kezelt adatok köre : IP cím

A kezelt adatok forrása : az Érintett számítógépe, melynek adatát a programcsomag a honlapra történő belépést követően, a cookie-k engedélyezését követően tölti be.

Az adatkezelésbe bevont személyek, szervezetek, adatfeldolgozás, közös adatkezelés:

Az adattovábbítás címzettje:

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez)

Adatfeldolgozó igénybevétele, a www.csokonaiszinhaz.hu honlap tekintetében:

Linuxweb Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, a levelező-rendszerhez szükséges webtárhely szolgáltatója

Székhely: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28. szám

Cégjegyzékszám: 09-09-014362

Adószám: 14167544-2-09

Az adatkezelés időtartama: A sütik lejáratukig vagy addig maradnak az Érintett számítógépén, amíg a Felhasználó nem törli azokat.

Harmadik országba történő adattovábbítás :

Főszabály szerint személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia) belül tároljuk vagy tároltatjuk. Amennyiben e területen kívülre továbbítanánk adatokat, akkor minden esetben biztosítjuk a GDPR V. fejezetében elvárt megfelelő védelmi szintet a személyes adatokra, az ott felsorolt és erre alkalmas megoldások valamelyike útján.

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en).

3.2. A honlapon történő egyéb adatkezelések

3.2.1. A honlapon történő kapcsolatfelvétel

A honlapon lehetőséget biztosítunk arra, hogy a honlap látogatói, a szolgáltatások iránt érdeklődők közvetlenül vegyék fel velünk a kapcsolatot.

Az adatkezelés célja : kapcsolattartás az Érintettel. A honlapon történő regisztráció során az Érintett közvetlenül kapcsolatba léphet az Adatkezelővel, bármilyen problémafelvetés, kérdés, javaslattétel esetén. A kapcsolatfelvétel során az adatok az info@csokonaiszinhaz.hu e-mail címre futnak be.

Az adatkezelés jogalapja : a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja alapján az Érintett előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást az Érintett a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával és az elektronikus üzenet elküldésére szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel a Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és regisztrál a weboldalra.

Érintettek köre: Mindenki, aki a www.csokonaiszinhaz.hu honlapon kapcsolatba lép a Színházzal.

A kezelt adatok köre : név, -e-mail cím.

A kezelt adatok forrása : az Érintett adja meg.

Az adatkezelésbe bevont személyek, szervezetek, adatfeldolgozás, közös adatkezelés:

Adatfeldolgozó igénybevétele :

Linuxweb Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, a levelező-rendszerhez szükséges webtárhely szolgáltatója

Székhely: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28. szám

Cégjegyzékszám: 09-09-014362

Adószám: 14167544-2-09

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig (regisztráció törlése), illetve az Érintett kérésére történő törléséig kezeli.

Harmadik országba történő adattovábbítás : Az IP cím vonatkozásában.

Főszabály szerint személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia) belül tároljuk vagy tároltatjuk. Amennyiben e területen kívülre továbbítanánk adatokat, akkor minden esetben biztosítjuk a GDPR V. fejezetében elvárt megfelelő védelmi szintet a személyes adatokra, az ott felsorolt és erre alkalmas megoldások valamelyike útján.

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en).

3.2.2. Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelés célja : hasznos információk küldése a Színházról, annak művészeiről, kulturális eseményeiről, az előadásokról, a tevékenységünk népszerűsítése, aktuális hírek közlése, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor, minden következmény nélkül leiratkozhat. E szolgáltatásra a honlapra való belépéstől függetlenül lehet feliratkozni. Amennyiben nem veszi igénybe a hírlevél-szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal, a honlap használata és a honlapon igénybe vehető további szolgáltatások szempontjából, ugyanakkor, ha nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást, hasznos információktól esik el a Színház előadásait, művészeit, szolgáltatásait illetően.

Az adatkezelés jogalapja : a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja alapján és a Grt. 6.§. (1) és (2) bekezdései alapján az Érintett előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást az Érintett a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve az írásbeli szerződésbe foglalt hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, és a szerződés aláírásával, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és aláírásával adja meg.

Érintettek köre: Mindenki, aki elektronikusan vagy papír alapú nyilatkozaton feliratkozik a hírlevél-szolgáltatásra, továbbá, akik a Színház által igénybe vett online jegyértékesítési szolgáltató, a Jegymester Kft. honlapján online módon a Színház előadásaira, eseményeire jegyet vásárolnak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Jegymester Kft. adataikat továbbítsa a Színháznak marketing célú megkeresés céljából.

A kezelt adatok köre : név, e-mail cím.

A kezelt adatok forrása : az Érintett adja meg.

Az adatkezelésbe bevont személyek, szervezetek, adatfeldolgozás, közös adatkezelés:

Az adattovábbítás címzettje : Kizárólag az adatfeldolgozó részére.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó igénybevétele :

Linuxweb Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, a levelező-rendszerhez szükséges webtárhely szolgáltatója

Székhely: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28. szám

Cégjegyzékszám: 09-09-014362

Adószám: 14167544-2-09

CRANE International Gazdasági és Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Crane Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Révész utca 27-29. szám

Webhely: https://www.crane.hu/

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig (regisztráció törlése), illetve az Érintett kérésére történő törléséig kezeli.

Harmadik országba történő adattovábbítás :

Főszabály szerint személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia) belül tároljuk vagy tároltatjuk. Amennyiben e területen kívülre továbbítanánk adatokat, akkor minden esetben biztosítjuk a GDPR V. fejezetében elvárt megfelelő védelmi szintet a személyes adatokra, az ott felsorolt és erre alkalmas megoldások valamelyike útján.

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én ( https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en ).

3.2.3. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

A Színház elérhető a Facebook és az Instagram közösségi portálon, valamint a YouTube közösségi oldalon. A közösségi oldalak használata és az azon keresztül történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Közösségi oldalak megnevezése:

Facebook oldalak:

https://www.facebook.com/csokonaiszinhaz

https://www.facebook.com/csokonaiforum

https://www.facebook.com/CsokonaiCSIP

https://www.facebook.com/NagyerdeiSzabadteri

https://www.facebook.com/magdafeszt

https://www.facebook.com/deszkafesztival

Instagram :

https://www.instagram.com/csokonai_szinhaz/?hl=hu

https://www.instagram.com/nagyerdei_szabadteri/

https://www.instagram.com/csip_csokonai_ifjusagi_program/

YouTube:

https://www.youtube.com/user/kiskanal1

A közösségi portálon létrehozott profiljaink követőire vonatkozó adatokat a Facebook a saját szabályai szerint kezeli. Automatikusan nem vesszük át a követők adatait, azokat csak akkor kezeljük, ha Ön a közösségi oldalon keresztül keresi meg a Színházat, vagy a közösségi oldalon meghirdetett nyereményjátékra, akcióra jelentkezik. Utóbbi esetben az adatkezelésre játékszabályzat kerül kiadásra, és az abban foglaltak szerint zajlik.

Bizonyos adatkezelések vonatkozásában a közösségi portálokkal közös adatkezelőnek minősülhetünk, mely tényre való hivatkozást a hivatalos oldalakon talál.

A Facebook oldalunk adminisztrátora és szerkesztői az adott oldalon különböző adatkezelési tevékenységeket végezneki: részt vállalnak az oldal adatkezelési beállításaiban, bejegyzéseket hoznak létre és törölhetnek, üzenetek küldhetnek az oldal nevében, az oldalra írt hozzászólásokra és bejegyzésekre válaszolhatnak, illetve eltávolíthatják azokat. Módja van személyeket eltávolítani és kitiltani az oldalról, valamint az oldal nevében bejegyzést közzétevő személy kilétét megtekinteni.

Ha hozzá van kapcsolva Instagram-fiók az oldalhoz, akkor bejegyzéseket tehet közzé a Facebookról az Instagramon, válaszolhat hozzászólásokra, és törölheti azokat, Direct-üzeneteket küldhet, szinkronizálhatja az Adatkezelő elérhetőségi adatait, és hirdetéseket hozhat létre.

A „YouTube” nyilvános videomegosztó webhelyen létrehozott csatornánk követőire vonatkozó adatokat a YouTube (Google) a saját szabályai szerint kezeli. Kizárólag akkor vesszük át a követők adatát, ha az Érintett ilyen módon lép kapcsolatba velünk.

A közösségi oldalak feltételei alapján az Érintett önként hozzájárul a Színház tartalmainak követésével, kedvelésével az adatkezeléshez. Például a Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamra az oldalon található „like”/„tetszik” linkre kattintva lehet feliratkozni és ezzel hozzájárulni a Színház híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalon. Az ugyanitt található „dislike”/„nem tetszik” linkre kattintva lehet leiratkozni, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölhető a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyam.

Az Érintett a Színházat szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

A Színház közösségi oldalain, különösen Facebook és Instagram oldalain képeket/videófelvételeket is közzéteszünk a különböző eseményekről. A Facebook oldalt összekapcsolhatjuk más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48. §), mindig kikérjük az Érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A Facebook oldalak vonatkozásában a Facebook oldalelemzéseket végez. Ebben a vonatkozásában közös adatkezelési viszonyba kerülhetünk a Facebook vállalattal. Erre vonatkozóan a Facebook vállalat az alábbi tájékoztatást adja: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Az Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat.

Minden személy, aki közösségi oldalainkat látogatja, kedveli, követi, az azokon elhelyezett tartalmakhoz viszonyul (kedveli/nem kedveli), azokat megosztja a saját ismerősei között, részben vagy teljeskörűen, Érintettnek minősül.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, aktuális információk közlése. Az Adatkezelő a Facebook az oldalak kedvelését, követését, valamint a feliratkozást nem köti az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételéül. Ugyanakkor a Facebook oldalainak adatait elemzi, a Facebook vállalt által nyújtott lehetőségekkel.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja alapján az Érintett előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, amelyet az oldalak kedvelésével, a csatornákra való feliratkozással fejez ki.

Érintettek köre: Mindenki, aki az említett közösségi oldalakon kapcsolatba kerül a Színházzal.

A kezelt adatok köre : név, használt fiók, a közösségi oldalakon publikus adata, hozzászólás, kifejezett vélemény, viszonyulás.

A kezelt adatok forrása : az Érintett adja meg.

Az adatkezelésbe bevont személyek, szervezetek, adatfeldolgozás, közös adatkezelés:

Adattovábbítás címzettje:

Instagram: Facebook Inc., Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875 (Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez)

YouTube: YouTube, LLC, San Bruno, California USA

Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu (Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez)

Adatfeldolgozás, közös adatkezelés:

Közös adatkezelés a Facebook Inc-vel történik:

Facebook oldal: Facebook Inc., Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update (Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez)

A közös adatkezelés az oldal üzemeltetője vonatkozásában annyiban valósul meg, hogy a Színház az oldal oldalelemzéseinek használatával részt vesz a személyes adatok kezelése céljainak meghatározásában, továbbá, ha a Felhasználó a közösségi oldalon kapcsolatba lép az Adatkezelővel, a kapcsolat vonatkozásában (hozzászólásra adott válasz, tiltás, engedélyezés)

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Az adatkezelés időtartama: Az oldal törléséig, az Érintett által az oldalkedvelés visszavonásáig, érintett kérésére történő törlésig.

Adattovábbítás harmadik országba:

Főszabály szerint személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia) belül tároljuk vagy tároltatjuk. Amennyiben e területen kívülre továbbítanánk adatokat, akkor minden esetben biztosítjuk a GDPR V. fejezetében elvárt megfelelő védelmi szintet a személyes adatokra, az ott felsorolt és erre alkalmas megoldások valamelyike útján.

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en).

4. A Színház által meghirdetett nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

Közfeladatunk hatékonyabb ellátása, az ellátott feladat szélesebb körben való elérhetőségének biztosítása érdekében nyereményjátékot hirdethetünk meg.

A nyereményjátékra szabályzatot készítünk, melyben közöljük a résztvevőkkel az adatkezelés feltételeit. A nyereményjátékot honlapunkon és/vagy a Facebook vagy az Instagram közösségi portálon általa üzemeltetett oldalakon hirdetjük meg.

A Facebook vagy az Instagram közösségi portálon meghirdetett nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a közösségi oldalt a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag az Adatkezelő felelős.

Az adatkezelés célja : A Nyereményjáték során a személyes adatok kezelésének célja a játék lebonyolítása, a kapcsolattartás és adminisztráció. Az adatokat adatbázisba gyűjtjük. Az adatbázis kizárólag a nyeremény kisorsolásának és átadásának lebonyolítására szolgál, az adatok egyéb célokra (így közvetlen üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenység során) nem kerülnek felhasználásra. Ezen túl, ha az Érintett hozzájárul nevét nyilvánosságra hozhatjuk, vagy ha róla fényképfelvétel készül, az a jelen tájékoztató 5. pontjában foglaltak szerint kerül kezelésre.

Az adatkezelés jogalapja : a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének e.) pontja alapján az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Fénykép, név közzététele esetén: GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, amennyiben a nyeremény átadásához számviteli kötelezettség is társul, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A vonatkozó jogszabály: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a.

Érintettek köre: Akik a nyereményjátékban önkéntesen részt vesznek.

A kezelt adatok köre : név, Facebook vagy Instagram felhasználói név, e-mail cím, telefonszám.

A kezelt adatok forrása : az Érintett adja meg.

Az adatkezelésbe bevont személyek, szervezetek, adatfeldolgozás, közös adatkezelés:

Adatfeldolgozás, közös adatkezelés : nem történik adatfeldolgozás.

Az adatkezelés időtartama : Az adatbázisban szereplő adatok legkésőbb 30 nappal a sorsolást követően törlésre kerülnek, a nyertes adatai kivételével. A nyertes személyes adatait a nyeremény átadásáig, vagy annak az előadásnak a napjáig kezeljük, amelyre a megnyert belépőjegyek érvényesek, amennyiben a nyertes nevének közzétételéhez hozzájárul, a résztvevő kérésére történő törléséig, illetve az adatkezelési cél megszűnéséig, amennyiben a nyeremény átadásához adminisztrációs (számviteli) kötelezettség is társul, úgy a törvényben meghatározott határidőig (10 év) történik az adatok kezelésre.

Adattovábbítás harmadik országba : Nem történik adattovábbítás.

5. Nyilvános rendezvényeken készített fénykép, illetve videófelvételekkel kapcsolatos adatkezelés

Az általunk vagy a közreműködésünkkel rendezett, illetve szervezett nyilvános rendezvényeken/eseményeken/programokon a rendezvény, illetve közfeladatunk népszerűsítése érdekében, a rendezvény eseményeinek összefoglalására (filmek/videók/reklámanyagok/brosúrák) az egyes eseményeken fotó-, hang- és videófelvételek készülhetnek.

Előadásainkon, eseményeinken, belépőjegy vásárlásához kötött kulturális rendezvényeinken (pl.: MagdaFeszt, Színházak Éjszakája, Irodalom Éjszakája, DESZKA Fesztivál stb.), illetve ingyenesen látogatható beszélgetéseken (könyvbemutatók stb.) ez a típusú adatkezelési tevékenység rendszeresen előfordul.

A felvételeket a honlapunkon, a közösségi oldalainkon (Facebook oldal, Instagram, Youtube csatorna), sajtóban, illetve egyéb médiumokban nyilvánosságra hozhatjuk.

A felvételek készítése a rendezvényen részt vevő látogatókat is érinthetik, tekintettel arra, hogy róluk képmás, hangfelvétel, illetve képmást és hangfelvételt is tartalmazó videó készülhet.

Az Érintettről készült egyedi felvétel (egyéni ábrázolás, portré) esetén, beszerezhetjük az Érintett kifejezett és előzetes hozzájárulását (pl. nyeremény átadása, a díjátadó közzététele).

A fénykép- és videófelvételekkel kapcsolatos adatkezelések azonban alapvetően közfeladatunk ellátásához kapcsolódnak. Az általunk szervezett rendezvényeket látogatók, arra jegyet vásárlók, a tömeg/nagy nyilvánosság részeként megjelenhetnek a felvételeken a nagy nyilvánosság előtt zajló események bemutatása érdekében.

A Csokonai Ifjúsági Program keretében szervezett tantermi előadások alkalmával az előadás résztvevői a felvételeken azonosításra alkalmas módon is megjelenhetnek. Ezen előadásokról készült fényképfelvételekkel kapcsolatos tevékenységünket szintén közfeladatunk ellátása érdekében végezzük. E tevékenységünk során az Érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartjuk, nem teszünk közzé a személyiségi jogokat sértő, lealacsonyító, bántó felvételeket.

Az adatkezelés célja : az Adatkezelő közfeladatának ellátása, dokumentálása, a rendezvények megörökítése.

Az adatkezelés jogalapja : a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének e.) pontja alapján az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, egyedi ábrázolás esetén: GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek készítéséhez az érintett hozzájárulása nem szükséges.

Érintettek köre: A Színház eseményeit látogató személyek.

A kezelt adatok köre : képmás, hang. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: a hozzájáruló nyilatkozat kitöltéséhez, beazonosításhoz szükséges adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

A kezelt adatok forrása: az Érintettről készült felvétel készítője.

Az adatkezelésbe bevont személyek, szervezetek, adatfeldolgozás, közös adatkezelés, adattovábbítás:

Adatfeldolgozó igénybevétele :

Linuxweb Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság , a levelező-rendszerhez szükséges webtárhely szolgáltatója

Székhely: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28. szám

Cégjegyzékszám: 09-09-014362

Adószám: 14167544-2-09.

Az adatkezelés időtartama : a tevékenységgel elérni kívánt cél megvalósulásáig, pályázati dokumentáció esetén az iratmegőrzési kötelezettség teljesítéséig, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Harmadik országba történő adattovábbítás : Nem történik adattovábbítás, kivéve a közösségi oldalakra történő feltöltés esetén. Ebben az esetben a 3.2.3. pontban megfogalmazottak szerint történik az adatok továbbítása.

6. A munkaviszony létesítésével, önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

Az önéletrajzok, pályázatok esetében az adatkezelés célja a meghirdetett pályázat elbírálása, a munkaszerződés megkötése.

A pályázatot benyújtók számára a pályázati kiírás részeként elérhetővé tesszük a vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

A benyújtott pályázat tartalma − törvény eltérő rendelkezése hiányában − csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatjuk, elektronikus úton benyújtott pályázat esetén a pályázatot töröljük.

Sikeres pályázat esetén a jelölt alkalmazáshoz szükséges személyes adatai felvételre kerülnek és az adatkezelés az Adatkezelő „Munkavállalói adatkezelési szabályzata” szerint folytatódik.

Sikertelen pályázat esetén a jelentkezéssel összefüggő adatokat a pályázat eredményéről szóló értesítéssel egyidejűleg, de legkésőbb a pályázat elbírálási határidőtől számított 90 nap elteltével töröljük. Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az Érintett még a jelentkezési határidő végét megelőzően visszavonja pályázatát.

A nem meghirdetett álláshelyre való jelentkezés esetén válaszlevelet küldünk a jelentkezőnek, amelyben tájékoztatjuk, hogy jelenleg nincs meghirdetett álláshely és hogy adatai törlésre kerültek.

A munkára jelentkezés céljából érkezett személyes adatokat tartalmazó önéletrajzok esetén nem teszünk különbséget azok érkezésének módja között: azonos elbírálás alá esik a papír alapon és az elektronikus módon érkezett jelentkezés.

Az adatkezelés célja: A Színház, mint adatkezelő megüresedő álláshelyeinek betöltésére kiírt pályázatok, önéletrajzok elbírálása, kezelése, nyilvántartása, a munkaviszony későbbi létesítése céljából, megfelelő leendő munkavállalók kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyikben az Érintett az egyik fél, valamint a szerződés létrehozásához szükséges lépések megtételéhez szükséges.

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk beazonosítani a pályázót, az adatok hiányában nem dönthető el, hogy alkalmas-e a megpályázott pozícióra, vagy nem tudjuk értesíteni a meghallgatás/állásinterjú tényéről, az eredményről.

Érintettek köre: a Színházba önéletrajzot megküldők, pályázatot benyújtók.

A kezelt adatok köre : név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb adatok, ajánló személyazonosító adatai, az erkölcsi előéletre vonatkozó adatok, továbbá a jelentkező önéletrajzban megadott minden más adata.

A kezelt adatok forrása: Az Érintett adja meg a pályázat benyújtásakor, önéletrajz megküldésekor.

Az adatkezelésbe bevont személyek, szervezetek, adatfeldolgozás, közös adatkezelés, adattovábbítás:

Adatfeldolgozó igénybevétele : Az Adatkezelő az adatkezelési művelethez nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Az adattovábbítás címzettje, közös adatkezelés: Kizárólag felvétel esetén történik adattovábbítás, a munkaviszonyra vonatkozó adatkezelési szabályok szerint.

Az adatkezelés időtartama: A Színház a pályázatokat, önéletrajzokat legfeljebb a pályázat elbírálásától számított 90 napig tárolja. A Színház az elektronikus pályázatokat számítógépes rendszerein őrzi, papír alapon érkezett pályázatokat, illetve a pályázatok kinyomtatott verzióit papír alapon zárható szekrényben a munkaügyekkel foglalkozó gazdasági összekötő irodájában, zárható szekrényben tárolja.

Harmadik országba történő adattovábbítás : Nem történik adattovábbítás.

7. Online kérdőívek, űrlapok, a Színház által szervezett online eseményekre történő regisztráció

Az adatkezelés célja:

Online kérdőívek esetén: a kapcsolattartás a nézők és a Színház között, információk gyűjtése a Színház szolgáltatásainak fejlesztése érdekében. A válaszadás és a kitöltés önkéntes.

Online rendezvények, konferenciák, események esetén: részvételre való jelentkezés, részvétel, azonosítás céljából, a rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához elengedhetetlen kapcsolattartás, kommunikáció céljából. Az esetleges helyszín-, időpont- és programváltozásokra vonatkozó naprakész információk átadása nélkül ugyanis ellehetetlenülne a rendezvény színvonalas megtartása, illetve az azon való részvétel. Amennyiben a rendezvényt valamely projektre vonatkozó támogatási szerződésben vállalt szerződéses kötelezettségek miatt kötelesek vagyunk adminisztrálni és ez az adminisztrációs kötelezettség jelenléti ív készítési kötelezettséggel jár, és/vagy a rendezvény fényképfelvételeken, videófelvételeken való rögzítését is jelenti, úgy az adatkezelés az online felületen zajló esemény rögzítést is jelenti. A rögzített felvételen a részt vevők online platformon használt neve, azonosítója jelenhet meg és kerülhet rögzítésre. Az általunk használt online események lebonyolításának platformja: Zoom.us.

Az adatkezelés jogalapja:

Online kérdőívek esetén: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja alapján az Érintett előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást az Érintett az elektronikus üzenet elküldésére szolgáló mezők kitöltésével, az adatkezelési tájékoztató elfogadásával és az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel a Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Online rendezvények, konferenciák, események esetén: az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja).

Érintettek köre: online rendezvények, konferenciák, események résztvevői, kérdőívet kitöltők.

A kezelt adatok köre :

Online kérdőívek esetén: név, e-mail cím.

Online rendezvények, konferenciák, események esetén: név, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen delegáló szervezet, foglalkozás, település, amelyről az Érintett származik, fénykép- és/vagy videófelvétel.

A kezelt adatok forrása: Az Érintett adja meg a kérdőív kitöltésekor, a rendezvényre való jelentkezéskor.

Az adatkezelésbe bevont személyek, szervezetek, adatfeldolgozás, közös adatkezelés, adattovábbítás:

Adattovábbítás címzettje:

Az Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe a szükséges informatikai rendszert saját hatáskörben működteti, illetve a papír alapú nyilvántartás őrzését maga végzi.

A kérdőív kitöltéséhez és a Rendezvényekre történő regisztráció lebonyolítása érdekében a regisztrációs űrlap, kérdőívek kitöltése céljából az Adatkezelő igénybe veszi a Google által biztosított GoogleForm elektronikus platformot:

Google LLC

platform: Google Forms (https://www.google.com/forms/about/)

székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

- Online rendezvények lebonyolításához használt platform: www.zoom.us

Zoom Video Communications, Inc

webhely: zoom.us

székhely: Egyesült Államok, Kalifornia, 95113 San Jose, Almaden Boulevard 55.

e-mail cím: info@zoom.us

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama:

Online kérdőívek esetén:

A Színház a személyes adatokat a kérdőív, űrlap kiértékeléséig, de legkésőbb a válaszadástól számított 3 hónapig kezeli, kivéve, ha a kérdőívet kitöltő személy a hozzájárulását ennél hamarabb visszavonja, ebben az esetben a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a törlési kötelezettség beálltáig történik az adatok kezelése.

Online rendezvények, konferenciák, események esetén:

A törlési kötelezettség beálltáig (tiltakozáshoz való jog gyakorlása és annak jóváhagyása), valamint, ha támogatási szerződésben előírtak szerinti ideig.

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Főszabály szerint személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia) belül tároljuk vagy tároltatjuk. Amennyiben e területen kívülre továbbítanánk adatokat, akkor minden esetben biztosítjuk a GDPR V. fejezetében elvárt megfelelő védelmi szintet a személyes adatokra, az ott felsorolt és erre alkalmas megoldások valamelyike útján.

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én ( https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en ).

8. Érdeklődői adatbázissal, valamint a hibás címre érkezett, ún. „eltévedt levelekkel” kapcsolatos (e-mailen keresztül vagy postai levél útján megvalósuló) adatkezelések:

Előfordulhatnak olyan megkeresések, levelek, amelyek konkrét ügyhöz nem kapcsolhatóak, csupán általános felvilágosítást kérnek tőlünk; vagy tévesen is kaphatunk levelet, melyek valós címzettje másik személy.

Az adatkezelés célja:

Az Érintett(ek) számára − érdeklődésüknek megfelelő területen − felvilágosítás megadása, információk nyújtása; eltévedt, rossz címre küldött levelek esetén az erről való értesítése az Érintettnek.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett előzetes hozzájárulása, melyet az érdeklődés elküldésével ad meg.

Érintettek köre: Ezen típusú adatkezelések érintettje bárki lehet, aki elektronikus elérhetőségen vagy postai úton kérdéssel fordul hozzánk, vagy tévedésből küld megkeresést akár papír alapon, akár elektronikus úton.

A kezelt adatok köre:

Az érintett neve, postai címe, illetőleg e-mail címe, az e-mail tárgya, az e-mail tartalma, a postai levél tartalma, a küldés időpontja, a feladás helye.

A kezelt adatok forrása: Az adatokat az érintett bocsátja rendelkezésre, azok megadásának mellőzése jogkövetkezménnyel nem jár, azonban a név és a cím mellőzése értelemszerűen az adatkezelő általi válaszadás lehetőségét hiúsítja meg.

Az adatkezelésbe bevont személyek, szervezetek, adatfeldolgozás, közös adatkezelés, adattovábbítás:

Adatfeldolgozó igénybevétele : Az Adatkezelő az adatkezelési művelethez nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Az adattovábbítás címzettje, közös adatkezelés: Nem történik.

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett Adatkezelő felé irányuló megkeresésének napjától számított 30 nap; illetőleg a tévesen küldött levél visszaküldésének vagy téves e-mail megválaszolásának (információ küldése a téves küldeményről) napja.

Harmadik országba történő adattovábbítás : Nem történik.

IV. Az Érintett jogai

1. Tájékoztatáshoz való jog és az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kapjon a személyes adataival kapcsolatosan végzett adatkezelésről és az azzal összefüggő információkról. Azáltal, hogy az az Érintett számára a jelen adatkezelési tájékoztatót megismerhetővé tesszük, e kötelezettségünknek eleget teszünk.

Az Érintett bármikor kérheti, hogy tájékoztassuk arról, kezeljük-e a személyes adatát, és ha igen, akkor biztosítsunk ahhoz hozzáférést részére.

Az Érintett a személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, a jelen tájékoztatóban megadott e-mail címünkre vagy mindenkori székhelyünkre küldött elektronikus levélben, vagy ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben kérhet tájékoztatást. A levélben küldött tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintett általunk kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozó nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Érintett adatait.

A tájékoztatást tömör, átlátható, érthető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtjuk.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerinti bármely jogalap alapján kezelt adat vonatkozásában gyakorolható.

2. A kezelt adatok helyesbítéséhez, illetve módosításához való jog

Az Érintett bármikor kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, valamint kérheti a hiányos adatok kiegészítését.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerinti bármely jogalap alapján kezelt adat vonatkozásában gyakorolható.

3. Személyes adatok törlése iránti kérelem

Kérheti az általunk kezelt személyes adatainak törlését, ha annak a GDPR 17. cikkében meghatározott esetei fennállnak.

Az adatkezelés törlésére irányuló jog biztosítása során az Érintett jogosult arra, hogy kérésére vizsgáljuk meg, hogy

- a személyes adatok kezelésére szükség van-e még abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

- az Érintett visszavonta-e az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek van-e más jogalapja,

- tiltakozott-e az Érintett az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogalap az adatkezelésre,

- az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történt-e és az Érintett tiltakozott-e az adatkezelés ellen,

- a személyes adatot jogellenesen kezelték-e,

- a személyes adatot az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt kell-e törölni,

- a személyes adat gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került-e sor.

Amennyiben az adatok törlésének feltételei fennállnak, úgy indokolatlan késedelem nélkül elvégezzük azok törlését az Érintett rendelkezésének megfelelően.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti jogalap alapján kezelt adat vonatkozásában gyakorolható.

4. Személyes adatok kezelésének korlátozása

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk abban az esetben, ha annak a GDPR 18. cikkben foglalt feltételei fennállnak, ha

- ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, és a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Színház ellenőrizze a kezelt személyes adatok pontosságát.

- korlátozás kérhető akkor is, ha az Érintett álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri.

- korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azoknak az általunk történő kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

- ha az Érintett tiltakozott a személyes adatok kezelése ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapítást nyer, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogaival szemben.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerinti bármely jogalap alapján kezelt adat vonatkozásában gyakorolható.

5. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett kérheti tőlünk, hogy az általa rendelkezésünkre bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Érintett részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk, abban az esetben, ha

- az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és

- az adatkezelés automatizált módon történik.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) és b.) pontja szerinti jogalap alapján kezelt adat vonatkozásában gyakorolható.

6. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból a jelen adatkezelési tájékoztató alapján kezelt adatai vonatkozásában bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha megállapítjuk annak megalapozottságát, az adatkezelést megszüntetjük a kezelt személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra kerültek.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) e.) f.) pontja szerinti jogalap alapján kezelt adat vonatkozásában gyakorolható.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8. Visszavonás joga

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti jogalap alapján kezelt adat vonatkozásában gyakorolható.

9. Jogérvényesítés, panaszhoz való jog, bírósághoz fordulás joga

Amennyiben az Érintettnek az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatosan kérdései, észrevételei vannak, vagy úgy érzi, hogy adatainak kezelése jogszerűtlen, kérjük, elsődlegesen forduljon hozzánk, a megadott elérhetőségeken. Jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

telefon: +36-1-391-1400;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

honlap: www.naih.hu

is fordulhat.

10. Eljárás az Érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatosan, határidők

A fentiek szerinti jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérését írásban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott e-mail címünkre vagy mindenkori székhelyünkre küldött levélben kérheti.

A levélben küldött kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a fentiek szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint így adjuk meg, kivéve, ha azt másként kéri. Ha kérelme nyomán nem teszünk intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk, kivéve, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelemben foglalt intézkedés teljesítését. Ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

V. Záró rendelkezések

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy az elektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszerben, elektronikus úton tároljuk. A papír alapon keletkezett adatokat az iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembevételével tároljuk.

Fenntartjuk a jogot, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak egyoldalú megváltoztatására, azzal, hogy a mó dosított tájékoztatót honlapunkon közzétesszük.

Debrecen, 2022. május 30.

Gemza Péter
igazgató